Ulykkesforsikring

Betingelser - Ulykkesforsikring for au pair.

Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade.
Forsikringen omfatter ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig.

Forsikringen omfatter ulykkestilfælde der skyldes besvimelse/ildebefindende uanset at årsagen skyldes sygdom.
Forsikringen omfatter ulykkestilfælde der skyldes at sikrede falder i søvn eller går i søvne, drukning, ihjelfrysning, kulilteforgiftning, hedeslag eller solstik.

Forsikringen dækker sikrede i hele verden såfremt sikrede er i funktion af au pair person i Danmark.

Forsikringen dækker 24 timer i døgnet.

Forsikringen dækker i forsikringsperioden, der begynder, når forsikrede ankommer til Danmark som godkendt au pair.

Forsikringen dækker udfra den i certifikatet specificerede periode. Såfremt præmien er betalt dækker forsikringen når au pair personen ankommer til Danmark og udløber når denne rejser tilbage til sit hjemland eller ved den i policen angivne udløbsdato.

Forsikringen dækker ikke:
Begivenheder, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, eller forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom.
Begivenheder, der skyldes indflydelse af selvforskyldt beruselse eller en dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre stoffer, samt skadestilfælde fremkaldt af den forsikrede ved forsæt eller grov uagtsomhed.
Begivenheder, der skyldes deltagelse og træning i professionel sport.
Begivenheder, der skyldes deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser.
Begivenheder, indtruffet som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer.

Ved ulykkestilfælde sket i arbejdstiden er dækningerne i Pkt. 12-15 subsidiære til andre forsikringer, herunder den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Dækning for au pair personen(summer iht. certifikat er gældende):
Invaliditet : DKK 400.000 - Dækker fra 5% varigt mén iht pkt 21
Dødsfald (Ulykke): DKK 100.000 iht pkt 17
Tandskade : DKK Efter regning dog max. DKK 25.000 iht pkt 26
Behandlingsudgifter : DKK Efter regning iht. betingelserne iht pkt 27

 

Download betingelser for Ulykkesforsikring

Au Pair Forsikring Danmark

Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61