Rejseforsikring for godkendte au pair i Danmark.

23. april 2020

 

Vores au pair rejseforsikring kan eksempelvis dække denne au pair

 

 

Au Pair Forsikring Danmark har grundet stor erfaring opgraderet vores hjemrejseforsikring for au pair personer i Danmark, så hjemrejseforsikringen er inkluderet en rejseforsikring for au pair personen. Vi har 24 timers åbent, så du kan få fat på vores rejseforsikring når du har brug for det.

Forsikring au pair i udlandet dækker:

 

  • Denne forsikring dækker au pair personen indenfor EU i op til 30 dage (med undtagelse af nationallandet. Hvis au pair personen er en EU borger, og besøger sit hjemland i au pair perioden, vil au pair personen ikke være dækket af rejseforsikringen når au pair personen besøger sit hjem land, men i stedet være dækket på samme præmisser som statsborgerne er i det pågældende land). Au pair personer, der kommer til Danmark udenfor EU benytter meget forståeligt muligheden for, at opleve Europa under deres au pair ophold. Vi har igennem tiden desværre også oplevet, at en del er rejst ud, uden at have rejseforsikringen i orden.

 

Opnå en au pair forsikring via forsiden her på Au Pair Forsikring Danmark: aupairforsikring.dk

Mange udenfor EU kender som sådan reelt ikke til begrebet rejseforsikring, da de ofte ”blot” rejser indrigs i hjemlandet. De rejser lykkeligt ud, uden bekymringer og når uheldet så er ude, har de ikke økonomien til, at modtage den nødvendige behandling/ assistance. Samt en generel forglemmelse. Men efter triste erfaringer med opkald fra nødlidte au pair personerne i udlandet, valgt vi omkostningsfrit for værtsfamilierne at inkludere rejseforsikringen i den lovpligtige hjemrejseforsikring, så samtlige ikke EU statsborger der er au pairs i Danmark trygt og ubekymret kan rejse ud i Europa og suge kultur og internationale indtryk til sig, og formodentlig styrke deres udvikling og syn på livet og verden, når de atter vender retur til hjemlandet efter endt au pair ophold i Danmark. En vigtig og essentiel oplevelse i vores optik.

Rejseforsikringen dækker au pair i forhold til:

 

  • Hjemtransport til enten Danmark eller direkte til national landet alt efter hvad skønnes korrekt/ hensigtsmæssigt.
  • Lægeordineret rutefly-transport til hjemlandet samt lægeordineret transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i hjemlandet. 
  • Ambulancefly, hvis det skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes. 
  • Hjemtransport med rutefly efter endt behandling, såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges.
  • Lovbefalede foranstaltninger ved forsikredes død på rejsen, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i hjemlandet, samt udgifter til transportkiste. 
 
Undtagelse: Forsikringen dækker ikke udgifter til hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst eller som følge af forsikredes frygt for smittefare.
Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer original lægeerklæring med diagnose, samt at forsikrede giver forsikringsselskabets læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand sammen med originalbilag for de udgifter der ønskes dækket, forsikrede bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort.
 
Kost og logi, Forsikringen dækker opholdsudgifter til hotel godkendt af RiskPoint og logi på maks. DKK 1.500 pr. dag dog maks. DKK 250 til logi efter endt behandling og indtil forsikrede kan hjemtransporteres. Undtagelse, Forsikringen dækker ikke såfremt forsikrede ikke skal hjemtransporteres efter endt behandling.
 
Tilkaldelse, Forsikringen dækker, hvis det ud fra et lægefagligt synspunkt er nødvendigt at tilkalde max. 2 personer, fordi forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, eller hvis forsikrede afgår ved døden. Det er en betingelse for dækning, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn. Tilkaldelsen skal godkendes og arrangeres af SOS International. Hvilke udgifter dækkes? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for tilkaldte personer, til: Rejseudgifter, inkl. transportudgifter ifølge original, specificeret regning, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse).
 
18.4.2 Hotelophold og forplejning med op til DKK 2.500 pr. tilkaldt person, pr. døgn. Forsikringen dækker endvidere rimelige og nødvendige udgifter til rejse og ophold for forsikredes ægtefælle/samlever, dersom forsikrede afgår ved døden på rejsen. Undtagelse, Forsikringen dækker ikke i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse. I tilfælde af skade – krav til dokumentation, det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede indsender original dokumentation for alle ekstraordinære afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for de forsikrede, der har været sygeledsagere/på tilkald, forsikrede skal oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort.
 
Sygeledsagelse, Forsikringen dækker, når forsikrede ud fra et lægefagligt synspunkt ordineres sygeledsagelse som følge af hospitalsindlæggelse eller dødsfald.  Sygeledsagelsen skal godkendes og arrangeres af SOS International. Erstatning,
 

Au pair forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for ledsagende personer efter forsikredes eget valg, til:

 

  • Transport i forbindelse med sygeledsagelsen. Hotelophold og forplejning på op til DKK 2.500 for 1 ledsagende person, pr. døgn.
  • Transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse) efter endt sygeledsagelse.
  • Transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden 10 døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse).
 
Navigér til forsiden og opnå forsikring af au pair
 

Undtagelser, Forsikringen dækker ikke

 
Udgifter til sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælslandet. 19.4.2 I de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse.
 
Medicinske udgifter i udlandet op til kr. 10.000,00

 

Tak fordi du læser med hos Au Pair Forsikring Danmark omkring forsikring af au pair i udlandet.

 

 


Flere nyheder
Website leveret af JustWorks ApS

Au Pair Forsikring 
CVR 29201471

Toftevej 15B
3450 Allerød

Telefon: +45 48 10 51 61
E-mail: info@aupairforsikring.dk

Ring +45 48 10 51 61